Anh Trịnh sắp đi, sứ hoãn rồi.
Túi không một vật biếu hai người.
Non nước đường xa, ngày đất khách,
Quan cao ai kẻ thấy vui tươi.

tửu tận tình do tại