Bác đi, xa mẹ cha,
Chuyến này, khổ nhà đói.
Người đi những tần ngần,
Non sông, người bối rối.
Trúc Sở lạnh, gió thu,
Mai Củng tươi, tuyết tối.
Sớm chiều song thân cầu,
Con cần áo hoa mới.

tửu tận tình do tại