多病執熱奉懷李尚書之芳

衰年正苦病侵淩,
首夏何須氣鬱蒸。
大水淼茫炎海接,
奇峰硉兀火雲升。
思沾道暍黃梅雨,
敢望宮恩玉井冰。
不是尚書期不顧,
山陰野雪興難乘。

 

Đa bệnh chấp nhiệt phụng hoài Lý thượng thư Chi Phương

Suy niên chính khổ bệnh xâm lăng,
Thủ hạ hà tu khí uất chưng.
Đại thuỷ diểu mang viêm hải tiếp,
Kỳ phong lột ngột hoả vân thăng.
Tư triêm đạo yết hoàng mai vũ,
Cảm vọng cung ân ngọc tỉnh băng.
Bất thị thượng thư kỳ bất cố,
Sơn âm dã tuyết hứng nan thăng.

 

Dịch nghĩa

Tuổi già yếu đã khổ rồi lại thêm bệnh nữa,
Mới đầu mùa hè mà sao khí nóng gắt như thế.
Nước lớn như biển mênh mang nóng,
Ngọn cao tới mây chót vót nung.
Nghĩ được cách giải nhiệt bằng cơn mưa mai vàng,
Nào dám mong được tảng nước đá do ơn trong cung vua lấy từ giếng ngọc lên.
Không phải là tôi coi thường quan thượng thư đã hẹn mà không đến,
Ngặt vì sườn núi phía tây có đồng tuyết nên không có hứng thú ra đi.


(Năm 768)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Tuổi tác rầy chưa ốm yếu hoài
Đầu hè lại thấy khổ về oi
Mây nguồn chất ngất cao như núi
Bể nóng kề bên rộng ngập trời
Nước đá dám mong ơn giếng ngọc
Giải nồng chỉ ước trận mưa mai
Phải khinh quan thượng mời không đến
Thiếu tuyết sườn non bước hoá lười


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Năm tàn đã khổ, bệnh thêm rầy,
Đầu hạ mà sao nóng gắt gay.
Mênh mông nước nóng tràn lan biển,
Vòi vọi non cao ngút tận mây.
Giếng ngọc ơn vua, băng dám ước,
Mai vàng giải nhiệt, nước mong thay.
Chẳng phải khinh quan mà không đến,
Thiếu hứng vì không tuyết núi tây.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tuổi già đến lại lo bệnh tật,
Đầu hè nay khí nóng bức hoài.
Nước dâng tiếp biển ngút trời,
Mây lên lớp lớp xa vời núi cao.
Mưa hoàng mai khát sao khỏi được?
Đâu dám mong giếng ngọc băng còn.
Thương thư hẹn, nhớ kì luôn,
Đêm nhìn non tuyết hứng còn khó theo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Tuổi nhiều thêm trong người bệnh tật,
Hè sang rồi trời bức quá chừng.
Nước mênh mông biển tiếp liền,
Mây đùn như núi chất liền chồng cao.
Thêm trận mưa mai mong sao bớt khát,
Đâu dám mong băng cất giếng gia ơn.
Không phải quên quan thượng hẹn tôi sang,
Sườn Bắc núi tuyết đêm đi mất hứng.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tuổi già khổ còn thêm bệnh tật
Đầu hè mà nóng gắt như nung
Nước như biển nóng mênh mông
Chất chồng mây lửa như hòn núi cao
Mưa mai vàng làm sao hết khát
Băng giếng vua đâu chắc được ban
Thượng thư hẹn, đâu xem thường
Ngặt vì sườn núi tuyết vương hứng tàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời