Gió thổi mạnh nón nghiêng ngày trùng cửu
Ở đầu rào đối ẩm chén rượu vay
Vẻ rực rỡ ngự bào Dương Phi tuý
Khúc "Phù quy" sương khuya ướt hoa đầy

tửu tận tình do tại