Nhà người Hồ ở trên yên ngựa
Việc bắn săn tục đã thành quen
Suối trong đồng cỏ khắp miền
Đua nhau rượt đuổi thú chim hãi hùng
Gả sang Hồ ai mang gái Hán
Mặt như hoa gió sạn cát bay
Không người Trung Quốc đường dài
Ngồi trên lưng ngựa làm bài nhớ quê
Lướt nhẹ phím tỳ bà tay gẩy
Người Hồ nghe cũng thấy thở than
Mặt hoa phiêu bạt thiệt thân
Truyền sang nhà Hán khúc đàn lâm ly
Cung nhà Hán vội ghi bản phổ
Hận đã nhiều nỗi khổ càng đau
Ngón thon tay gái phòng sâu
Tỳ bà học được có đâu hạ đường
Đường biên ải mây vàng chẳng biết
Tiếng đàn này ruột đứt nào hay

tửu tận tình do tại