Tắt qua dặm liễu, trải ngàn dâu,
Sầu chất non sông nặng một bầu.
Giọt ngọc hai hàng chan bể thảm,
Mày châu đôi đỉnh giát thành sầu.
Chàm pha, ngại thấy doành xanh mặt,
Mây nổi, thêm lo đá bạc đầu.
Ngư địch, tiều ca đâu dắng dỏi,
Bên tai đồng vọng tiếng thiều tâu.