"Thục đạo nan" nhà thơ Lý Bạch
Than đường vào đất Thục khó khăn
Gác Tiêu Nhai, đêm tới thăm
Ngân Hà quả thực đang nằm kề bên

tửu tận tình do tại