Lúa trổ bông trời thu xế bóng
Núi Lạc Tinh họp bạn trên cao
Hoa vàng với rượu tục xưa
Đầu đầy tóc bạc nhớ người vãn niên
Nhìn lũng xa mây qua triền núi
Mặt hồ trong ngư phủ buông câu
Bao năm cảnh chẳng thay màu
Lâm tuyền xin gửi mai sau thân này

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.