Rượu đào muốn uống cho say
Tỳ bà đã giục ta hay lên đường
Xưa nay đi chốn sa trường
Mấy ai trở lại cố hương đâu mà