Xin anh giữ điệu Sở thanh
Mà nghe tôi hát bài hành đất Yên
Sông Liêu, nhà chốn thủy biên
Cuồng phong tạo ý chí luôn kiên cường
Xuất thân tướng Hán đường đường
Trước sau quyết đánh không nhường Hung Nô
Thiên Sơn vượt tuyết hôm nào
Giao hà băng đóng ngựa ào ào qua
Đã hơn trăm trận xông pha
Đất phong đến tận Sa Đà Tân Cương
Bá Lăng về nẽo cố hương
Bao người cố cựu đã dường như xa
Vùi chôn hùng kiếm hôm qua
Cửa không trướng rủ tuổi già dưỡng tâm
Hoàn ngay Triệu nữ ngọc trâm
Tề nga, đàn sắt đàn cầm xin trao
Ngày xưa đâu có vui nào
Hôm nay không thể làm sao cho bằng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.