Lẻ loi đất khách làm thân khách
Trùng cửu muôn trùng nhớ bạn thân
Chắc ở non cao giờ đủ mặt
Thù du một nhánh đợi bao lần.

Đất Văn Lang