Tuổi xanh máu đỏ ngập sông dài
Hỏi mỹ nhân còn đẹp với ai!
Mấy kiếp tiền sinh hằn mặt đá
Con đường sống, vẫn cửa Như Lai!


Tháng 10-1964

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]