Ăn ngon ý sinh tham,
Ăn dở tâm sinh giận.
Thịt cá thích say no,
Chúng sinh đầy khổ hận.
Đời người trong bữa ăn,
Tham giận mê luẩn quẩn.
Bậc trí dứt trần duyên,
Vui đạo hằng tinh tấn.


Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)