Chưa có đánh giá nào
30 bài thơ
Tạo ngày 30/06/2017 06:47 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Ánh trăng đạo lý do Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966.