Tròn đầy tín hạnh nguyện
Tịnh độ trong tầm tay
Tâm thanh tịnh, vô nhiễm
Tịnh độ đã hiện bày


Nguồn: Từng bước thảnh thơi (thơ), Thích Nhật Từ, NXB Tổng hợp TP. HCM, 2003