Tròn đầy tín hạnh nguyện
Tịnh độ trong tầm tay
Tâm thanh tịnh, vô nhiễm
Tịnh độ đã hiện bày


Nguồn: Thích Nhật Từ, Từng bước thảnh thơi (thơ), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2003