15.00
51 bài thơ
Tạo ngày 01/07/2017 07:13 bởi tôn tiền tử
Tập thơ Bút nở hoa đàm do NXB Vạn Hạnh xuất bản tháng 12-1967, gồm 51 bài thơ.

 

Phần thứ nhất

Phần thứ hai

Phần thứ ba