Cuốc kêu nghe đã máu sôi giòng
Bút trỏ đường gươm hịch thẳng giong.
Thơ đuổi rồng thiêng cờ đuổi cọp
Chuông dồn quạ lửa khánh dồn sông.
Hoa trời phút chốc gieo bờ Giác
Thuyền Phật giờ đây lướt gió Đông,
Nước của dân ta chùa của nước
Nhớ nguồn đâu dám một ai không!

tửu tận tình do tại