dân tộc ta không thể nào thua!
đạo pháp ta đời đời xán lạn!
dầu trải mấy qua phân ly tán,
bị áp bức, phao vu, bội phản,
nhưng vẫn còn Núi còn Sông, còn chót vót
                                       mãi ngôi Chùa.
hỡi kẻ sống không tim! Kìa muôn người
                                    chết không mồ
đang ngồi dậy – chẳng sức gì ngăn cản –
nối tiếp nhautrong một lời hô:
"trả lại chúng ta ngày PHẬT ĐẢN!
chấm dứt đi mau ngày QUỐC NẠN!"
và từng mảnh thịt xương rã rời bom đạn
vùng đứng lên gào thét vỡ sông hồ,
khắp bãi biển hoang liêu
          khắp rừng cây rách nát:
Đà Nẵng Đà Lạt
Sài đô Huế đô...
vùi nông, những nắm xương khô
từng oan thác, cũng đội mồ bước lên.

mỗi Phật tử bên kia bờ thảm sát
dầu vong thân vẫn chí sắt son bền,
đang trở về trong tình thương bát ngát
theo nhịp cầu chuông mõ nối hai bên.
hồi thanh sáu ngả vang rền!
 
cuộc tranh đấu vượt ra ngoài giới hạn
của TỬ SINH… Mầu nhiệm Pháp Vô biên!
suối Hùng lực mấy muôn thu chẳng cạn,
nước cành dương tẩy xoá mọi oan khiên...
 
chúng ta may còn sống
lẽ nào chưa xúc động?
chưa lắng nghe tiếng gọi triền miên
đã  ngân vang SÁNG TỐI cả hai miền?
ôi, từ Phật mở kỷ nguyên,
tháng tư nguyệt chẳng đoàn viên, cớ gì?

tiếng niệm Phật chảy dài trang lịch sử,
mười phương tín đồ tăng ni
trái tim thày QUẢNG ĐỨC
vừa rung lên phơi phới Đạo kỳ.
ức triệu người hôm nay lòng sáng rực
sau ba năm nguyện nối LỬA TỪ BI...
giòng trôi mưa nắng kể chi;
lửa dâng cao, gió huyền vi sang mùa!

lẽ thường: ngôi Chúa ngôi Vua
dựng trên súng phải tiêu vong dưới đạn
chỉ còn lại tinh thần Nhân Bản
vằng vặc NÚI SÔNG chót vót NGÔI CHÙA.
nên dầu bị qua phân ly tán,
bị áp bức, phao vu, bội phản
đạo PHẬT ta vẫn đời đời xán lạn!
dân VIỆT ta vẫn không thể nào thua!


sài đô phật lịch 2510

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]