nghe được từ lâu cá thở than,
hôm nay mới sõi tiếng cây ngàn.
bao giờ tôi hiểu sâu lòng đất
là thấy đường lên cõi niết bàn


saigon 1962

Nguồn: Bút nở hoa đàm, NXB Vạn Hạnh, 1967