nghe được từ lâu cá thở than,
hôm nay mới sõi tiếng cây ngàn.
bao giờ tôi hiểu sâu lòng đất
là thấy đường lên cõi niết bàn


saigon 1962

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]