Nghe tin Quốc-Giáo bị gia-hình
Ấn-Độ-dương kêu biển Thái-Bình
Vạn ngả nước dâng về hỏi tội
Năm mười miệng cũng hết thanh minh.


(15-10-63)