Người đồn Thiên Trúc chính Tây Phương,
Thiên Trúc, Chi Na chỉ cách tường.
Nghiệp ở cõi nhơ bàn tịnh, uế
Thân nơi nhà lửa luận viêm lương.
Ba ngàn thế giới trong luân chuyển,
Mười ức càn khôn thật cố hương.
Quyết đến chớ sầu đường cách trở,
Niệm tâm vừa tịnh thấy Không Vương.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)