Lá biếc điểm xen bốn sắc hoa,
Mỗi hoa mỗi vị niệm Di Đà.
Chớ nghi Tịnh độ đường xa cách,
Mưa phới người về tựa nước sa!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)