Thường chê niệm Phật việc người ngu,
Công việc người ngu, Phật cũng tu.
Long Thọ biện tài, đâu ngốc Hán?
Văn Thù trí huệ há phàm phu?
Từ chương nhã luận còn Cư Dị?
Công cứ theo mình hỏi Đại Tô?
Nhắn kẻ thông minh nên nghĩ lại,
Diêm La xét tội chẳng hồ đồ.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)