Lúc đi dễ thuận niệm Di Đà,
Một Phật tuỳ theo một bước qua.
Dưới gót hằng thời chơi Tịnh Độ,
Trong tâm mỗi niệm cách Ta Bà.
Dạo quanh hoa liễu nhưng thường nhớ,
Lên xuống non sông vẫn chẳng xa.
Đợi lúc vãng sinh về Cực Lạc,
Mười phương du ngoạn tự như mà!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)