Nếu nói sinh tây còn thuộc vọng,
Trụ nơi cõi trược há thành chân?
Đông, tây chẳng chấp càng phi lý,
Tịnh, uế đều quên cũng pháp trần.
Sinh vốn không sinh, sinh bốn cõi,
Thấy như lìa thấy, thấy ba thân.
Biết chăng chân, vọng nguyên đồng thể,
Mê, ngộ đều do tại bản nhân.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)