Khả Mân 可旻 (?-?) không rõ năm sinh năm mất, tự xưng là Bắc Sơn pháp sư 北山法師, Bắc Sơn giảng tăng 北山講僧, là tăng nhân, từ nhân và thi nhân đời Tống. Tác phẩm có trong Lạc Bang văn loại 樂邦文類 (quyển 51), Hoài Tây phương thi 懷西方詩 và bài từ Tán Tịnh thổ - Ngư gia ngạo 讚淨土一漁家傲. Thơ từ đều biểu hiện tư tưởng về tịnh độ. Toàn Tống từ 全宋詞 thu thập được 20 bài từ của ông.