Xem khắp kinh văn với luật nghi,
Nơi nơi đều khuyến niệm A Di.
Một câu tiêu hết muôn đời nghiệp,
Hà huống nhiều năm mãi tụng trì?


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)