Tây phương màu đẹp bảo liên đài,
Trong tịnh sáng tươi một đoá khai.
Xanh đỏ trắng vàng phô sắc diệu,
Tâm tâm chỉ nguyện thấy Như Lai.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)