29/09/2022 08:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (III)
無題

Tác giả: Khả Mân - 可旻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2017 20:53

 

Nguyên tác

覽遍經文與律儀。
頻頻唯勸念阿彌。
一聲消儘千生業,
何況嘮嘮久誦持。

Phiên âm

Lãm biến kinh văn dữ luật nghi.
Tần tần duy khuyến niệm A Di.
Nhất thanh tiêu tận thiên sinh nghiệp,
Hà huống lao lao cửu tụng trì.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Xem khắp kinh văn với luật nghi,
Nơi nơi đều khuyến niệm A Di.
Một câu tiêu hết muôn đời nghiệp,
Hà huống nhiều năm mãi tụng trì?
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khả Mân » Vô đề (III)