Đi tu Phật bắt ăn chay,
Thị chó ăn được, thịt cầy thì không.


Khảo dị:
Đi tu Phật bắt ăn chay,
Thịt chó ăn được thịt cầy phải kiêng.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001