Đi tu Phật bắt ăn chay,
Thị chó ăn được, thịt cầy thì không.


Khảo dị:
Đi tu Phật bắt ăn chay,
Thịt chó ăn được thịt cầy phải kiêng.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]