Mười hai bà mụ ghét gì nhau,
Đem cái xuân tình cắm ở đâu.
Rúc rích thây cha con chuột nhắt,
Vo ve mặc mẹ cái ong bầu.
Nào ai biết được vông hay chóc,
Nọ kẻ chia ra cuống mấy đầu.
Thôi thế thời thôi thôi cũng rảnh,
Trăm năm càng khỏi tiếng làm dâu.


(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Quan thị

Mười hai bà mụ ghét chi nhau,
Đem cái xuân tình cắm ở đâu.
Rúc rích thây cha con chuột nhắt,
Vo ve mặc mẹ cái ong bầu.
Đố ai đó biết vông hay chóc,
Nào kẻ nào hay cuống mấy đầu.
Thôi thế thời thôi thôi cũng được,
Ngàn
năm càng khỏi tiếng nương dâu.
- Bản Xuân Hương thi sao
Vịnh nữ vô âm

Mười hai bà mụ ghét gì nhau,
Đem cái tình chung cắm ở đâu.
Rúc rích thây cha con chuột nhắt,
Vo ve mặc mẹ cái ong bầu.
Nào ai biết được vông hay chóc,
Đố kẻ phân ra cuống với đầu.
Đã thế thì thôi thôi thì chớ,
Trăm năm càng khỏi tiếng nương dâu.
- Bản Tạp thảo tập
Vịnh nữ vô âm

Mười hai bà mụ ghét gì nhau,
Đem cái xuân tình cắm ở đâu.
Rúc rích thây cha con chuột nhắt,
Vo ve mặc mẹ cái ong bầu.
Nào ai biết được vông hay chóc,
Mấy kẻ phân ra cuống mấy đầu.
Đã thế thời thôi thôi cũng chớ,
Trăm năm càng khỏi tiếng làm dâu.
- Bản Xuân Hương thi tập
Vịnh vô âm nữ

Mười hai bà mụ ghét chi nhau,
Đem cái xuân tình cắm ở đâu.
Rúc rích thây cha con chuột nhắt,
Vo ve mặc mẹ cái ong bầu.
Đố ai đã biết vông hay chóc,
Còn kẻ nào phân cuống mấy đầu.
Đã chẳng thời thôi thôi cũng chớ,
Trăm năm càng khỏi tiếng nương dâu.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]