-CHỊU TRẮNG TAY

Em ngọt thơm như mít chín cây
Ngọc ngà sẵn đúc rõ dày dày
Ngóng hoài chẳng thấy trang nam tử
Gái ế cam đành chịu trắng tay! (1)


Thiềng Đức - 9/7/2000
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du