-Xô-Cô-Vô-Ô-Rô (tiếp theo)

Xuân Hương nữ chúa số đầm Rô (2)
'Chém cha cái kiếp'... phải nhảy vô
'Trơ cái hồng nhan'... vì cả nể ... (3)
Chửi khắp sư thầy lũ trọc ô

Thơ tếu ông Mai chờ xuất khẩu
Phen này quyết gởi tận Liên Xô...


Thiềng Đức - 4/6/2002
(2) Theo bói bài cào:  -Cơ   : Thể hiện Tình yêu
                      -Bích : Thể hiện xui xẻo
                    -Rô   : Thể hiện long đong  
(3) "Cả nể... cho nên hoá dở dang" (HXH)
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du