26/05/2022 17:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lấy chồng chung

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 30/09/2005 13:08

 

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.
Năm chừng mười hoạ hay chăng chớ,
Một tháng đôi lần có cũng không.
Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng,
Cầm bằng làm mướn mướn không công.
Nỗi này ví biết dường này nhỉ,
Thời trước thôi đành ở vậy xong.
(Theo bản khắc 1914)

Khảo dị:

- Bản khắc 1922
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung,
Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng.
Năm thì mười hoạ hay chăng chớ,
Một tháng đôi lần có cũng không.
Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng,
Cầm bằng làm mướn mướn không công.
Thân này ví biết đường này nhỉ,
Thà trước thôi đành ở vậy xong.
- Bản Quốc văn tùng ký
Vịnh người vợ lẽ

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái kiếp lấy chồng chung.
Năm thì mười hoạ hay chăng chớ,
Một tháng đôi lần có cũng không.
Cố đấm ăn xôi xôi cũng hỏng,
Cầm bằng làm mướn mướn không công.
Thân này ví biết dường này nhỉ,
Thà trước thôi đành ở vậy xong.
- Bản Xuân Hương thi vịnh
Vịnh tác nhân thiếp

Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng,
Chém cha cái số lấy chồng chung.
Năm thì mười hoạ nên chăng chớ,
Một tháng đôi lần có cũng không.
Cố đấm ăn xôi xôi lại hỏng,
Cầm bằng làm mướn mướn không công.
Thân này ví biết dường này nhỉ,
Thời trước thôi đành ở vậy xong.
Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Lấy chồng chung