-TÌNH HỠI!

Tình hỡi! Sao mà bạc tợ vôi!
Quả cau nhỏ nhỏ như cam rồi!
Miếng trầu em đã trao chàng tuốt
Họ Sở lộ hình... thật thối hôi!


Thiềng Đức - 9/7/2000
(Hoạ đảo vận)
-Một chân lí đã "ngộ" ra và tôn thờ:
"Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ TÂM kia mới bằng ba chữ Tài"
Nguyễn Du