Thối tai, thối nách rình rình,
Chẳng ai hỏi đến, cậy mình chính chuyên.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969