Cao hứng đưa nhau tới Biển Hồ,
Đè chừng nẻo cũ tiến lần vô:
Hồ xuân nép dưới hai bồng đảo,
Cỏ rậm đơm quanh một nấm gò.
Muốn tắm nước trong tìm thú lạ,
Còn e đáy thẳm cắm sào dò.
Cạn sâu rày đã dường thông lối,
Hụp xuống nhoi lên sướng thấy mồ!


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Tinh thần trào phúng trong thi ca xứ Huế, tr. 237, Ấn quán Trung Việt, 1973