Có con gây dựng cho con
Có chồng gánh vác nước non nhà chồng


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004