Gái chính chuyên lấy được chín chồng,
Ba chồng thành Lạng, ba chồng thành Cao,
Ba chồng để ngọn sông Đào,
Trở về đỏng đảnh làm cao chưa chồng.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007