Anh thua chi, thua dại thua khờ
Nhà cửa anh thua hết, đồ thờ anh cũng thua
Nay chừ em còn cái quần lãnh mới mua
Anh năn năn nỉ nỉ, anh đem thua cho rồi
Con anh đứa đặt đứa ngồi
Em than em khóc, chồng ơi là chồng


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004