Bướm vàng đậu đọt mù u,
Lấy chồng càng sớm tiếng ru càng buồn.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)