Lập đông gió lạnh như đồng,
Lạnh thì chịu lạnh, lấy chồng cũng không.
Trai ơn vua chầu chực sân rồng,
Gái ơn chồng ngồi võng nuôi con,
Ơn vua xem trọng bằng non,
Ơn chồng như đức tổ tôn ghi truyền.
Làm trai lấy được vợ hiền,
Như cầm đồng tiền mua được của ngon.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân Thu, 1975 (tái bản của NXB Sống mới, 1969)