Kim đâm vào thịt thì đau,
Thịt đâm vào thịt nhớ nhau cả đời.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969