Niệm Phật viên thông nhiếp sáu căn,
Nhĩ căn ai bảo chiếm ưu phần?
“Âm văn” nếu quả viên thường thể,
“Danh tự” đâu là khởi, diệt nhân?
Dùng niệm “niệm danh” danh vẫn thiết,
Đem nghe “nghe Phật” Phật càng gần.
Xét ra hai Thánh đều huynh đệ,
Đồng giúp Di Đà tiếp vãng sinh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)