21/05/2022 17:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (VI)
無題

Tác giả: Thực Hiền - 實贒

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 03/07/2017 12:24

 

Nguyên tác

念佛圓通攝六根,
耳根誰謂獨超倫。
音聞既是圓常體,
名字元非生滅因。
以念念名名固切,
將聞聞佛佛還親。
由來二聖皆昆仲,
同作彌陀輔弼臣。

Phiên âm

Niệm Phật viên thông nhiếp lục căn,
Nhĩ căn thuỳ vị độc siêu luân.
Âm văn ký thị viên thường thể,
Danh tự nguyên phi sinh diệt nhân.
Dĩ niệm niệm danh danh cố thiết,
Tướng văn văn Phật Phật hoàn thân.
Do lai nhị thánh giai côn trọng,
Đồng tác My Đà phụ bật thần.

Bản dịch của (Không rõ)

Niệm Phật viên thông nhiếp sáu căn,
Nhĩ căn ai bảo chiếm ưu phần?
"Âm văn" nếu quả viên thường thể,
"Danh tự" đâu là khởi, diệt nhân?
Dùng niệm "niệm danh" danh vẫn thiết,
Đem nghe "nghe Phật" Phật càng gần.
Xét ra hai Thánh đều huynh đệ,
Đồng giúp Di Đà tiếp vãng sinh.
Nguồn: Thi kệ niệm Phật (Nhiều tác giả), Thích Chí Giác Châu, NXB Phương đông, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thực Hiền » Vô đề (VI)