Ở đời khổ nhất vẫn nông gia
Thóc gạo làm ra sạm dáng hoa
Nuôi miệng còn lo sung quốc khố
Binh hùng trăm họ, dẹp can qua

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)