Tướng sĩ nhìn nhau hùng dũng thay
Đông Quan giặc rút sáng trời mây
Nhà Minh cậy thế sang xâm lấn
Đại Việt kiên gan đánh giữ tài
Mưu sức dồi dào gieo thuở ấy
Non sông đẹp đẽ phát từ nay
Vua ban mũ áo về quê quán
Gác kiếm Chi Lăng nhớ những ngày

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)