Thành thị lâu đài đều ngọc báu
Cỏ hoa sông núi rực hồng xanh
Hào khí đúc nên từ mạch nhỏ
Nơi đây thật đáng dưng cung thành

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)