Núi cao cây lớn đứng vươn vai
Gửi được tấm thân cùng cỏ cây
Yến sẻ biết đâu hồng hộc chí
Tung bay thoả sức chắn mây trời

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)