Yên Ngựa, mây che đỉnh núi cao
Đồng lầy, cỏ rậm, đáng khen sao
Giặc Minh mà đến không đường thoát
Đầu Liễu Thăng kia rụng dưới đao

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)